Uddannelse af politikere


Uddannelsen for politikere i POLITISK LEDELSE

Uddannelsen vil blive færdigudviklet i løbet af de kommende måneder – på grundlag af en række fokusgruppe-møder med politikere rundt i landet.

Den vil blive bygget op af moduler. Et Grundmodul vil sammen med en række almene kurser udgøre grundstammen, hvortil der kan bygges på med kurser indenfor hele spektret af, hvilke kompetencer det kræver at være politiker.

Uddannelsen vil blive udbudt som en åben uddannelse, hvor den enkelte politiker kan tilmelde sig og dermed få et forløb sammen med politikere fra hele landet. Derudover tilbyder Akademiet for politisk ledelse at skræddersy uddannelsesprogrammer for politikere fra den samme kommune eller for en mindre kreds af kommuner, der har fundet sammen om uddannelsen.

Grundmodulet, der planlægges at have en varighed på 3 kursusdage, indeholder de helt basale emner vedrørende rollen som politiker, herunder de basale relationer til borgerne, embedsværket mm. Vi vil i dette modul stille skarpt på begrebet politisk ledelse.

Herudover er der på tegnebrættet en lang række moduler, hvor man enten går mere i dybden med de grundlæggende emner eller berører mere specielle områder.

Modulerne falder i 2 kategorier: Færdighedsorienterede kurser og videns- og værktøjsbaserede kurser.

Vi planlægger at udbyde følgende færdighedsorienterede moduler:

1. Hvordan sætter jeg en politisk dagsorden
2. Hvordan holder jeg en tæt dialog med borgerne
3. Hvordan bruger jeg embedsværket
4. Hvordan forhandler jeg – og indgår politiske aftaler
5. Hvordan håndterer jeg medierne
6. Hvordan kommunikerer jeg – i tale og på skrift
7. Hvordan kontrollerer jeg forvaltningen – hvordan bruge revisionen
8. Hvordan holder jeg fokus på de overordnede linjer – og undgår at blive enkeltsags-orienteret
9. Hvordan håndterer jeg strømmen af informationer
10. Hvordan klarer jeg et bestyrelsesarbejde

Vi planlægger endvidere at udbyde følgende videns- og værktøjskurser:

1. De retlige rammer for kommunalpolitik (styrelsesloven)
2. De kommunale opgaver: Et overblik
3. Samspillet mellem staten og kommunerne
4. Kommunaløkonomi (budget & regnskab & revision)
5. Statistik
6. Kommunen som arbejdsgiver

Undervisningen varetages fortrinsvis af politikere – nuværende og forhenværende. Dette bygger på en tro på, at mennesker der selv er i – eller har været i rollen – bedre og mere troværdigt kan bibringe andre politikere en tæt og dyb indføring i kunstarten: Det politiske håndværk.

Men herudover inddrages tillige en række eksperter fra en række relevante fagområder – for at tilføre uddannelsen den nødvendighed høje faglighed.

Endelig vil også embedsmænd med stor erfaring i betjening af politikere medvirke som undervisere i uddannelsen.

Et væsentligt pædagogisk princip er, at det skal udnyttes optimalt, at deltagerkredsen alle er politikere. Derfor vil der blive lagt vægt på, at deltagerne udveksler egne erfaringer med hinanden.

Det er endelig vigtigt at understrege, at undervisningen i høj grad er dialogbaseret med mulighed for refleksion og diskussion.

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503