Uddannelse af:

POLITIKERE I BESTYRELSER

Målgruppe
Akademiet For Politisk Ledelse (AFPL) udbyder en uddannelse af politikere, der af deres respektive byråd eller regionsråd er udpeget til at sidde i en bestyrelse for en virksomhed/institution, hvori kommunen eller regionen har en interesse.

Formål og idégrundlag
Mange kommunal- og regionspolitikere udpeges – i forbindelse med konstitueringen efter et valg - af deres respektive byråd eller regionsråd til at sidde i en bestyrelse for et kommunalt/regionalt selskab, et fælleskommunalt selskab, en selvejende institution, en skole mm. Viften af forskellige typer af bestyrelser er bred. I overvejende grad sker fordelingen af bestyrelsesposter ud fra mandatfordelingen og de politiske konstitueringsaftaler, der indgås på grundlag heraf. I mindre grad sker fordelingen ud fra faglige kvalifikationer.

Med en bestyrelsespost følger en række specifikke opgaver og et ansvar. Det stiller krav om en række kompetencer, man ikke som udgangspunkt kan forventes at besidde, jf. ovenfor om måden, man udpeges på. Derfor er det – både for det enkelte bestyrelsesmedlem og for bestyrelsen som sådan – afgørende, at disse kompetencer tilegnes. Og det er præcis, hvad der er formålet med denne uddannelse.

Uddannelsens overordnede formål er således at ”klæde bestyrelsesmedlemmer på” til at kunne løfte deres opgaver og ansvar – og dermed styrke den øverste ledelse af den pågældende organisation. Mere konkret vil uddannelsen give deltagerne:

 • En grundlæggende viden om de retlige rammer for bestyrelsens virke
 • En viden om og forståelse af bestyrelsens rolle og dens opgaver (strategi, økonomi mm)
 • En viden om det enkelte bestyrelsesmedlems rolle og ansvar
 • En viden om og forståelse af, hvordan bestyrelsen – som et kollektiv – bedst muligt løfter sine opgaver
 • En viden om og forståelse for, hvordan man sikrer et succesfuldt samspil mellem bestyrelsen og den daglige ledelse (direktion).

Indhold
Uddannelsen er bygget op af 6 moduler:

Modul 1: Den retlige ramme for bestyrelsen

 • Vedtægterne
 • Konstituering af bestyrelsen
 • Forretningsorden
 • Overblik over bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Særligt om formandens eller formandskabets rolle
 • Beslutningsregler
 • Relationen til direktionen og organisationen i øvrigt
 • Relationen til ejerne – og omverdenen

Modul 2: Bestyrelsens strategiske opgaver
 
 • Fastlæggelse af organisationens mission og vision
 • Fastlæggelse af de langsigtede planer for organisationen
 • Organisationens sociale ansvar (CSR)
 • Andre overordnede politikker for organisationen
 • Samspillet med direktionen og ejeren/ejerne om strategiopgaven
 
Modul 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar vedrørende økonomien

 • Budget
 • Regnskab
 • Økonomirapportering
 • Revision / kontrol med virksomheden
 • Samspillet med direktionen om økonomifunktionen

Modul 4: Bestyrelsens løbende samarbejde med direktionen (den daglige ledelse)

 • Opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktion
 • Direktionens bistand til bestyrelsens arbejde
 • Særligt om samspillet mellem bestyrelsesformanden og direktionen

Modul 5: Det enkelte bestyrelsesmedlems rolle og ansvar

 • Relationen mellem det enkelte bestyrelsesmedlem og den udpegende kommune, herunder muligheden for instruktion
 • Forskellige roller, handlerum og interesser – og indbyggede interessekonflikter
 • Habilitetsregler – og hvordan de anvendes i praksis
 • Det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar
 • Særligt om formandens rolle og ansvar
 • Sekretariatsbistand fra egen kommune (forvaltning)
 • Tilbagerapportering til egen kommune

Modul 6: ”Den gode bestyrelse” – hvordan?

 • Hvordan opnås et godt samarbejde i bestyrelsen
 • Formandens særlige rolle og ansvar
 • Hvordan håndteres interessekonflikter
 • Retningslinjer, spilleregler og succeskriterier for ”den gode bestyrelse”
 • Arbejdsform (møder, seminarer, kontakten mellem møderne mm.)
 • Samarbejdet med direktionen
 • Kritiske forhold - faldgruber
 • Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Form og pædagogisk idé
Den pædagogiske hovedidé bag uddannelsen – og bag alt, hvad AFPL udbyder af kurser – er, at politikere bedst lærer de forskellige politiker-roller af andre politikere og deres erfaringer på tværs af partier – tilsat den nødvendige ekspertviden fra fagfolk.

Mere konkret er uddannelsen derfor en blanding af:

 • Oplæg af politikere om deres erfaringer med bestyrelsesarbejde – og efterfølgende diskussioner
 • Oplæg af eksperter (jura og økonomi) – med efterfølgende plenumdiskussioner.
 • Workshops med case-arbejde.
 • Erfaringsudveksling mellem deltagerne


Tidspunkter og sted:
Kurset strækker sig over i alt 3 hele dage (fredage) – lagt med 4 ugers mellemrum:

1. dag: Fredag den 27. januar 2017 fra 9.00 – 17.00
2. dag: Fredag den 24. februar 2017 fra 9.00 – 17.00
3. dag: Fredag den 24. marts 2017 fra 9.00 – 17.00

Uddannelsen gennemføres i København – på en endnu ikke fastlagt lokalitet.

Tilmelding og pris:
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2017

Pris: 10.500 kr. excl. moms for hele uddannelsen.

Tilmeld dig her: Send en mail til ml@afpl.dk og angiv dit navn, e-mail, tlf. og hvilken kommune eller region, du kommer fra – ELLER benyt formularen andetsteds på denne side.


Undervisere/kursusledere:
NN, -kommer senere..
Johan Weihe, advokat, partner hos Bech-Bruun, København. Johan Weihe er førende specialist inden for fondsret og offentlige virksomheders organisering. Johan rådgiver en række væsentlige myndigheder og selskaber, bl.a. på energi- og forsyningsområdet. Han rådgiver ligeledes flere af de største danske fonde om fondsretlige forhold. Hans juridiske specialer er: Kommunal og offentlig ret, forsynings- og energiret og fonde og selvejende institutioner.

Bo Asmus Kjeldgaard, cand. scient. pol., fhv. borgmester og nu indehaver af  Greenovation. I 13 år var Bo borgmester i Københavns Kommune indenfor 4 forskellige forvaltninger. I alle årene var Bo politisk leder for sit parti. Før da var han  embedsmand i staten (Kulturministeriet og underliggende institutioner). Ønskes yderligere oplysninger om Bo´s baggrund og virke henvises til www.greenovation.dk.
Bo deltager hele den første kursusdag.
Kurt Wagner, cand. merc. med speciale i revision og regnskabsvæsen. Revisionschef i Skatteministeriet. Før da har Kurt varetaget funktionerne som revisionschef i Københavns Kommune og Post Danmark. Kurt har i mere end 30 år beskæftiget sig med regnskabsvæsen, økonomistyring finansiel rapportering m.m.

Mogens Lønborg, cand. scient. pol., fhv. borgmester og nu indehaver af Akademiet For Politisk Ledelse (AFPL). I 12 år var Mogens medlem af Borgerepræsentationen i København, heraf de 4 år som sundhedsborgmester og i 11 år politisk leder for sit parti. Mogens har en baggrund som embedsmand (bl.a. Finansministeriet), chefstillinger i den private sektor og ledelses- og organisationskonsulent (Lønborg Management). Har herudover et mangeårigt virke som underviser på universiteter, handelshøjskoler og kursusvirksomheder. Der kan i øvrigt henvises til Mogens` CV andetsteds på denne hjemmeside.
Mogens Lønborg deltager under hele kurset.
Ulla Röttger, civilingeniør og siden 2001 direktør for ARC-I/S Amagerressourcecenter (tidligere I/S Amagerforbrænding), der er et fælleskommunalt selskab med 5 ejerkommuner. Ulla er herudover formand Siemensfonden og medlem af en række bestyrelser, bl.a. for DTU og Danmarks Grønne Investeringsfond. 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503